טבלת בתי עסק הטעונים רישוי

קבוצה 1 – בריאות רוקחות וקוסמטיקה

1.1  בית מרקחת​
1.2 תמרוקים, חומרים ותכשירים קוסמטיים
1.2 א ייצורם
1.2 ב אחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור,ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי
1.3 א ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי
1.3 ב טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
1.3 ג מכירתם או חלוקתם
1.3 ד הרכבת ציוד רפואי
1.4  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם
1.4 ב מספרה
1.4 ג כתובות קעקע – מקום לעשייתן
1.4 ו ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים
1.5 מעבדות לא רפואיות
1.5 א מעבדה לבדיקות כימיות מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6.
1.5 ב מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי
1.5 ג מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין
1.6 מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים
1.7 מעבדת שיניים
1.8 חדר מתים למעט בבית-חולים

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

גז, דלק לסוגיו, פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון, תחנת כוח.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצה פרוט בתי העסק שבקבוצה​
2.1   גז
2.1 א מילוי מכלים ומכליות
2.1 ב אחסונו, למעט לצריכה עצמית כהגדרתה בחוק הגז
2.1 ג מכירתו, חלוקתו
2.1 ד שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו
2.1 ה תיקון מכלים
2.1 ו חניון למכליות
2.1 ז תחנת תדלוק בגז
2.2   דלק לסוגיו
2.2 א תחנת דלק ותדלוק
2.2 ב בית זיקוק
2.2 ג שינועו
2.2 ד אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי-חיים

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה, בעלי חיים (לרבות ימיים), הדברה, חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, מזון לבעלי חיים, פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם, תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצה פרוט בתי העסק שבקבוצה
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
3.2   בעלי חיים, לרבות ימיים
3.2 א גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
3.2 ב הצגתם, מכירתם
3.2 ג חניטתם
3.2 ד הפקת זירמה, הזרעה מלאכותית
3.2 ה מתן שרותי חיטוי, טילוף, כריתת קרנים, הדברת טפילים חיצוניים
3.2 ו מספרה
3.3   הדברה
3.3 א הדברה תברואית
3.3 ב הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים
3.4  חמרי הדברה, חמרי רעל לשימוש חקלאי
3.4 א ייצורם, אריזתם, אחסנתם
3.4 ג מכירתם
3.5  מזון לבעלי חיים
3.5 א ייצורו, עיבודו
3.5 ב אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו
3.6   פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה "פסדים" – כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981
3.6 א איסופם, הובלתם
3.6 ב עיבודם
3.6 ג מכירתם
3.7  תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי
3.7 א ייצורם
3.7 ב אחסונם
3.7 ג מכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת)

קבוצה 4 - מזון

ביצים, בית אוכל, בית קירור, בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם,
חלב גלמי, מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם, מזון לרבות משקאות – מכירתו, משקאות משכרים – פתיחת עסק מזון שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצה פרוט בתי העסק שבקבוצה
4.1   ביצים
4.1 א ריכוזן, מיונן ואחסונן
4.1 ב עיבודן
4.1 ג מדגרה
4.1 ד הובלה
4.2  בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6
4.2 א בית קפה, מסעדה בהם מבושל, מוכן, מוחזק או מוגש מזון מן החי, לרבות דגים, בשר או עוף, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
4.2 ב בית אוכל בו אין בישול, הכנה, החזקה או הגשה של מזון המכיל מזון מן החי, לרבות דגים, בשר או עוף, למעט נקניק או נקניקיות,לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
4.2 ג הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, למעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה
4.3   בית קירור
4.3 א לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם
4.3 ב למזון אחר ומרכיביו
4.4  בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם
4.4 א איסופם
4.4 ב פירוקם
4.4 ג עיבודם
4.4 ד אריזתם
4.4 ה אחסונם
4.4 ו גירומם
4.5   חלב גלמי
4.5 א תחנת איסוף
4.5 ב הובלתו
4.6  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.6 א ייצורו, עיבודו
4.6 ב אריזתו
4.6 ג אחסונו
4.6 ד הובלתו, הפצתו או חלוקתו
4.6 ה הסעדה (קיטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972
4.7  מזון לרבות משקאות – מכירתו
4.7 א קיוסק
4.7 ב מרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס"ט – 2009
4.7 ג אטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים
4.7 ד מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון
4.8 משקאות משכרים – עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

קבוצה 5 - מים ופסולת

אשפה ופסולת (למעט פסולת חומרים מסוכנים), מי שתייה – מתקן להפקתם ולטיפול בהם, שפכים וקולחין.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצה פרוט בתי העסק בקבוצה
5.1   אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים
5.1 א תחנת מעבר ומיון
5.1 ב איסופה, הובלתה
5.1 ג טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה
5.1 ד אתר לסילוק פסולת יבשה
5.1 ה אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים
5.2  מי שתייה – מתקן להפקתם ולטיפול בהם
5.2 א מתקן התפלת מים
5.2 ב מי שתייה – מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם
5.3   שפכים וקולחין
5.3 א עיבודם, טיהורם, אחסונם
5.3 ג הובלתם במיכליות

קבוצה 6 - מסחר ושונות

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות, מכבסה, ניקוי יבש, מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (למעט הרכבתם), פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר, קניון, רוכלות, עסק של אבזרי מין, אולפן הקלטות אודיו, מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצה פרוט סוגי העסק שבקבוצה​​
6.1 אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה
6.2 חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות
6.4 מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבנין מגורים לשימוש הדיירים
6.5 מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם –  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם
6.7 פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר
6.8   קניון
6.8 א ניהולו
6.8 ב עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו
6.9   רוכלות
6.9 א רוכלות מזון
6.9 ב רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו,  רוכלות אחרת
6.12 עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
6.13 אולפן הקלטות אודיו
6.14 מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות, מכבסה, ניקוי יבש, מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (למעט הרכבתם), פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ"ר, קניון, רוכלות, עסק של אבזרי מין, אולפן הקלטות אודיו, מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצה פרוט סוגי העסק שבקבוצה
7.1   אירוח ולינה
7.1 א בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב
7.1 ב השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע
7.1 ג בית אבות
7.1 ה שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום
7.2 גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום
7.4   מים – נופש
7.4 א בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים ולרבות המצויה בפארק מים, ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש
7.4 ב פארק מים, מגלשות מים
7.4 ג בריכת זרמים (ג'קוזי)
7.4 ד מקווה
7.4 ה בית מרחץ, מרחצאות
7.5 מכון כושר, למעט מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כמשמעותם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 והמשמש את ספורטאיהם בלבד, או בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד, ולמעט מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבנין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד
7.6 משחקים, כמשמעותם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם
7.7   עינוג ציבורי
7.7 א מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון
7.7 ב קולנוע, תיאטרון
7.7 ג קרקס
7.7 ד אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד
7.7 ו דיסקוטק
7.7 ז יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע
7.7 ח כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי
7.7 ט מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים
7.7 י יריד מזון
7.7 יא אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל
7.8 קייטנה, מחנה נוער
7.9 אולם, גן שמחות ואירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים
7.10    שעשועים
7.10 א מתקני שעשועים
7.10 ב לונה פארק
7.11    ספורט מוטורי
7.11 א הקמה, ניהול, הפעלה, טיפול בכלי תחרותי, כהגדרתו בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 (להלן – חוק הנהיגה הספורטיבית)- במסלול מירוץ קבוע, כהגדרתו שם
7.11 ב הקמה, ניהול, הפעלה, טיפול בכלי תחרותי במסלול מירוץ ארעי, כהגדרתו בחוק הנהיגה הספורטיבית

קבוצה 8 - רכב ותעבורה

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד, הובלה, הסעת נוסעים, כלי טיס לסוגיהם – יצורם, תיקונם, שיפוצם, כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) למעט חלקים משומשים, כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים, כלי שיט, מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, רכבל, מרכז תחזוקה לרכבות.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצה פרוט סוגי העסק שבקבוצה
8.2 העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
8.3   הובלה
8.3 א כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים
8.3 ב הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
8.4 הסעת נוסעים
8.4 א הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
8.4 ב תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
8.4 ג תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
8.4 ד תחנת רכבת תת-קרקעית
8.5 כלי טיס לסוגיהם – יצורם, תיקונם, שיפוצם
8.6   כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים
8.6 א מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים
8.6 ב חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז'
8.6 ג רחיצתם
8.6 ד התקנת אביזרים בהם, לרבות מערכות קול ואזעקה
8.6 ו ייצורם, שיפוצם
8.6 ז חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר
8.7   כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים
8.7 א מכירתם, אחסנתם
8.7 ב פירוקם מהרכב
8.8   כלי שיט
8.8 א השכרתם, אחסנתם
8.8 ג מעגנה
8.8 ד ייצורם, תיקונם, שיפוצם
8.9   מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
8.9 א מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
8.9 ב חשמלאות
8.9 ד תיקון תקרים
8.9 ה זגגות
8.9 ו טיפול אחר ברכב
8.11 רכבל
8.12 מרכז תחזוקה לרכבות

קבוצה 9 - שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצה פרוט סוגי העסק שבקבוצה​​
9.1 א מכירתם, תיקונם, אחסנתם (אחסנת מעל 20 כלי ירייה ו-100,000 כדורים)
9.1 ב מטווח ירי
9.1 ג ייצורם
9.4 שרותי שמירה או איתור מוקד בקרה אלקטרוני

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

אבני חן, יהלומים, אבנים, מחצבים, מינרלים, בית דפוס, טקסטיל, דברי הלבשה, דברי הנעלה-ייצורם, דשנים, חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט… ומוצריהם, חומרי חיטוי/ניקוי, חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו, חומרים מסוכנים לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים, חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור, מרפדייה, מתכת, מוצריה, עץ ומוצריו, פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור, נייר ומוצריו: ייצור.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצה פרוט סוגי העסק שבקבוצה
10.1 אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם
10.2 אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע
10.3 בית דפוס
10.4   טקסטיל, דברי הלבשה
10.4 א ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה
10.4 ב גזירה, תפירה
10.5 דברי הנעלה – ייצורם
10.6   דשנים
10.6 א ייצורם
10.6 ב אחסונם
10.7   חמרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת ומוצריהם
10.7 א הכנתם, ייצורם, עיבודם
10.7 ב אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד
10.8   חמרי חיטוי או ניקוי
10.8 א ייצורם, אריזתם
10.8 ב אחסונם שלא לצורך מכירה במקום
10.9 חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו
10.10   חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החמרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים
10.10 א ייצורם, עיבודם, מחזורם
10.10 ב אחסונם
10.10 ג מכירתם
10.10 ד איסופם, שינועם
10.10 ה טיפול באריזות משומשות
10.10 ו טיפול בפסולת
10.10 ז תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים
10.11   חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חמרי נפץ, התשי"ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור
10.11 א ייצורם, עיבודם, פיתוחם
10.11 ב מכירתם, אחסנתם, אריזתם
10.11 ג שינועם, הובלתם, איסופם
10.11 ד מחזורם, הנצלתם
10.11 ה השמדתם, אתר להשמדתם
10.11 ו בחינתם, אתר לבחינתם
10.13 מרפדייה
10.14   מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת  
10.14 א ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם
10.14 ב פחחות, למעט פחחות רכב
10.14 ג מסגריה
10.14ד ייצור שלטים
10.14 ה אחסנת מתכת, סחר במתכת
10.14 ו הרכבתם
10.16   עץ ומוצריו
10.16 א עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי, לרבות נגריה
10.16 ג אחסונו ומכירתו
10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור
יצירת קשר
דילוג לתוכן