קבוצה 1 – בריאות רוקחות וקוסמטיקה

1.1  בית מרקחת​
1.2 תמרוקים, חומרים ותכשירים קוסמטיים
1.2 אייצורם
1.2 באחסונם – שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור,ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.
1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי
1.3 אייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי
1.3 בטבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
1.3 גמכירתם או חלוקתם
1.3 דהרכבת ציוד רפואי
1.4  טיפולים לא רפואיים בגוף האדם
1.4 במספרה
1.4 גכתובות קעקע – מקום לעשייתן
1.4 וניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים
1.5 מעבדות לא רפואיות
1.5 אמעבדה לבדיקות כימיות מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6.
1.5 במעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי
1.5 גמעבדות לבדיקות מזון, מים, מי קולחין או מי שופכין
1.6מעבדה רפואית – מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשל”ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים
1.7מעבדת שיניים
1.8חדר מתים למעט בבית-חולים

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

גז, דלק לסוגיו, פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון, תחנת כוח.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצהפרוט בתי העסק שבקבוצה​
2.1   גז
2.1 אמילוי מכלים ומכליות
2.1 באחסונו, למעט לצריכה עצמית כהגדרתה בחוק הגז
2.1 גמכירתו, חלוקתו
2.1 דשינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו
2.1 התיקון מכלים
2.1 וחניון למכליות
2.1 זתחנת תדלוק בגז
2.2   דלק לסוגיו
2.2 אתחנת דלק ותדלוק
2.2 בבית זיקוק
2.2 גשינועו
2.2 דאחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל”ז-1976

קבוצה 3 - חקלאות ובעלי-חיים

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה, בעלי חיים (לרבות ימיים), הדברה, חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי, מזון לבעלי חיים, פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם, תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצהפרוט בתי העסק שבקבוצה
3.1בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
3.2   בעלי חיים, לרבות ימיים
3.2 אגידולם, אחזקתם, טיפול בהם
3.2 בהצגתם, מכירתם
3.2 גחניטתם
3.2 דהפקת זירמה, הזרעה מלאכותית
3.2 המתן שרותי חיטוי, טילוף, כריתת קרנים, הדברת טפילים חיצוניים
3.2 ומספרה
3.3   הדברה
3.3 אהדברה תברואית
3.3 בהדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים
3.4  חמרי הדברה, חמרי רעל לשימוש חקלאי
3.4 אייצורם, אריזתם, אחסנתם
3.4 גמכירתם
3.5  מזון לבעלי חיים
3.5 אייצורו, עיבודו
3.5 באחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו
3.6   פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה “פסדים” – כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ”א-1981
3.6 אאיסופם, הובלתם
3.6 בעיבודם
3.6 גמכירתם
3.7  תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי
3.7 אייצורם
3.7 באחסונם
3.7 גמכירתם או חלוקתם (למעט בתי מרקחת)

קבוצה 4 - מזון

ביצים, בית אוכל, בית קירור, בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם,
חלב גלמי, מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם, מזון לרבות משקאות – מכירתו, משקאות משכרים – עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצהפרוט בתי העסק שבקבוצה
4.1   ביצים
4.1 אריכוזן, מיונן ואחסונן
4.1 בעיבודן
4.1 גמדגרה
4.1 דהובלה
4.2  בית אוכל – מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט 4.6
4.2 אבית קפה, מסעדה בהם מבושל, מוכן, מוחזק או מוגש מזון מן החי, לרבות דגים, בשר או עוף, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
4.2 בבית אוכל בו אין בישול, הכנה, החזקה או הגשה של מזון המכיל מזון מן החי, לרבות דגים, בשר או עוף, למעט נקניק או נקניקיות,לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
4.2 גהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, למעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה
4.3   בית קירור
4.3 אלבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם
4.3 בלמזון אחר ומרכיביו
4.4  בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם
4.4 אאיסופם
4.4 בפירוקם
4.4 געיבודם
4.4 דאריזתם
4.4 האחסונם
4.4 וגירומם
4.5   חלב גלמי
4.5 אתחנת איסוף
4.5 בהובלתו
4.6  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם
4.6 אייצורו, עיבודו
4.6 באריזתו
4.6 גאחסונו
4.6 דהובלתו, הפצתו או חלוקתו
4.6 ההסעדה (קיטרינג) – כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל”ב-1972
4.7  מזון לרבות משקאות – מכירתו
4.7 אקיוסק
4.7 במרכול – מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס”ט – 2009
4.7 גאטליז – מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים
4.7 דמרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון
4.8משקאות משכרים – עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

קבוצה 5 - מים ופסולת

אשפה ופסולת (למעט פסולת חומרים מסוכנים), מי שתייה – מתקן להפקתם ולטיפול בהם, שפכים וקולחין.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצהפרוט בתי העסק בקבוצה
5.1   אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים
5.1 אתחנת מעבר ומיון
5.1 באיסופה, הובלתה
5.1 גטיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה
5.1 דאתר לסילוק פסולת יבשה
5.1 האתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים
5.2  מי שתייה – מתקן להפקתם ולטיפול בהם
5.2 אמתקן התפלת מים
5.2 במי שתייה – מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם
5.3   שפכים וקולחין
5.3 אעיבודם, טיהורם, אחסונם
5.3 גהובלתם במיכליות

קבוצה 6 - מסחר ושונות

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות, מכבסה, ניקוי יבש, מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (למעט הרכבתם), פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר, קניון, רוכלות, עסק של אבזרי מין, אולפן הקלטות אודיו, מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצהפרוט סוגי העסק שבקבוצה​​
6.1אחסנה – מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ”ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה
6.2חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות
6.4מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבנין מגורים לשימוש הדיירים
6.5מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם –  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם
6.7פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים  – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר
6.8   קניון
6.8 אניהולו
6.8 בעסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו
6.9   רוכלות
6.9 ארוכלות מזון
6.9 ברוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו,  רוכלות אחרת
6.12עסק של אבזרי מין – מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני
6.13אולפן הקלטות אודיו
6.14מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ”ר לפחות, מכבסה, ניקוי יבש, מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם – ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (למעט הרכבתם), פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים – מקום למכירתם ששטחו מעל 300 מ”ר, קניון, רוכלות, עסק של אבזרי מין, אולפן הקלטות אודיו, מוצרי טבק לסוגיו – מקום למכירה קמעונאית, לרבות מקום לעישון נרגילה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצהפרוט סוגי העסק שבקבוצה
7.1   אירוח ולינה
7.1 אבית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו”ב
7.1 בהשכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע
7.1 גבית אבות
7.1 השטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום
7.2גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום
7.4   מים – נופש
7.4 אבריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים ולרבות המצויה בפארק מים, ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש
7.4 בפארק מים, מגלשות מים
7.4 גבריכת זרמים (ג’קוזי)
7.4 דמקווה
7.4 הבית מרחץ, מרחצאות
7.5מכון כושר, למעט מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כמשמעותם בחוק הספורט, התשמ”ח-1988 והמשמש את ספורטאיהם בלבד, או בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד, ולמעט מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ”ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבנין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד
7.6משחקים, כמשמעותם בסעיף 2ב(ב) לחוק – מקום לעריכתם
7.7   עינוג ציבורי
7.7 אמקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון
7.7 בקולנוע, תיאטרון
7.7 גקרקס
7.7 דאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד
7.7 ודיסקוטק
7.7 זיריד או תערוכה שלא במבנה של קבע
7.7 חכלי שיט המשמש לעינוג ציבורי
7.7 טמקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים
7.7 ייריד מזון
7.7 יאאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל
7.8קייטנה, מחנה נוער
7.9אולם, גן שמחות ואירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים
7.10    שעשועים
7.10 אמתקני שעשועים
7.10 בלונה פארק
7.11    ספורט מוטורי
7.11 אהקמה, ניהול, הפעלה, טיפול בכלי תחרותי, כהגדרתו בחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס”ו-2005 (להלן – חוק הנהיגה הספורטיבית)- במסלול מירוץ קבוע, כהגדרתו שם
7.11 בהקמה, ניהול, הפעלה, טיפול בכלי תחרותי במסלול מירוץ ארעי, כהגדרתו בחוק הנהיגה הספורטיבית

קבוצה 8 - רכב ותעבורה

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד, הובלה, הסעת נוסעים, כלי טיס לסוגיהם – יצורם, תיקונם, שיפוצם, כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ”ה) למעט חלקים משומשים, כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ”ה) – חלקים משומשים, כלי שיט, מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ”ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, רכבל, מרכז תחזוקה לרכבות.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצהפרוט סוגי העסק שבקבוצה
8.2העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
8.3   הובלה
8.3 אכספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים
8.3 בהובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד
8.4 הסעת נוסעים
8.4 אהסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
8.4 בתחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
8.4 גתחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
8.4 דתחנת רכבת תת-קרקעית
8.5כלי טיס לסוגיהם – יצורם, תיקונם, שיפוצם
8.6   כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ”ה), למעט חלקים משומשים
8.6 אמכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים
8.6 בחניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ”ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז’
8.6 גרחיצתם
8.6 דהתקנת אביזרים בהם, לרבות מערכות קול ואזעקה
8.6 וייצורם, שיפוצם
8.6 זחניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ”ר
8.7   כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ”ה) – חלקים משומשים
8.7 אמכירתם, אחסנתם
8.7 בפירוקם מהרכב
8.8   כלי שיט
8.8 אהשכרתם, אחסנתם
8.8 גמעגנה
8.8 דייצורם, תיקונם, שיפוצם
8.9   מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ”ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
8.9 אמכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
8.9 בחשמלאות
8.9 דתיקון תקרים
8.9 הזגגות
8.9 וטיפול אחר ברכב
8.11רכבל
8.12מרכז תחזוקה לרכבות

קבוצה 9 - שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצהפרוט סוגי העסק שבקבוצה​​
9.1 אמכירתם, תיקונם, אחסנתם (אחסנת מעל 20 כלי ירייה ו-100,000 כדורים)
9.1 במטווח ירי
9.1 גייצורם
9.4שרותי שמירה או איתור מוקד בקרה אלקטרוני

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

אבני חן, יהלומים, אבנים, מחצבים, מינרלים, בית דפוס, טקסטיל, דברי הלבשה, דברי הנעלה-ייצורם, דשנים, חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט… ומוצריהם, חומרי חיטוי/ניקוי, חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו, חומרים מסוכנים לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים, חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור, מרפדייה, מתכת, מוצריה, עץ ומוצריו, פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור, נייר ומוצריו: ייצור.

טבלת בתי עסק הטעונים רישוי:
הקבוצהפרוט סוגי העסק שבקבוצה
10.1אבני חן, יהלומים – ליטושם, עיבודם
10.2אבנים, מחצבים, מינרלים – חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע
10.3בית דפוס
10.4   טקסטיל, דברי הלבשה
10.4 אייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה
10.4 בגזירה, תפירה
10.5דברי הנעלה – ייצורם
10.6   דשנים
10.6 אייצורם
10.6 באחסונם
10.7   חמרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת ומוצריהם
10.7 אהכנתם, ייצורם, עיבודם
10.7 באחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד
10.8   חמרי חיטוי או ניקוי
10.8 אייצורם, אריזתם
10.8 באחסונם שלא לצורך מכירה במקום
10.9חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו
10.10   חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החמרים המסוכנים, התשנ”ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים
10.10 אייצורם, עיבודם, מחזורם
10.10 באחסונם
10.10 גמכירתם
10.10 דאיסופם, שינועם
10.10 הטיפול באריזות משומשות
10.10 וטיפול בפסולת
10.10 זתחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים
10.11   חומרי נפץ, כהגדרתם בחוק חמרי נפץ, התשי”ד-1954, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור
10.11 אייצורם, עיבודם, פיתוחם
10.11 במכירתם, אחסנתם, אריזתם
10.11 גשינועם, הובלתם, איסופם
10.11 דמחזורם, הנצלתם
10.11 ההשמדתם, אתר להשמדתם
10.11 ובחינתם, אתר לבחינתם
10.13מרפדייה
10.14   מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת 
10.14 אייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם
10.14 בפחחות, למעט פחחות רכב
10.14 גמסגריה
10.14דייצור שלטים
10.14 האחסנת מתכת, סחר במתכת
10.14 והרכבתם
10.16   עץ ומוצריו
10.16 אעיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי, לרבות נגריה
10.16 גאחסונו ומכירתו
10.20פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור
צור קשר

מלאו את הטופס ואחזור אלייכם בהקדם!

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן